Η Εταιρία EuroMare ιδρύθηκε τον Μάιο του 1994 ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Από την αρχή της ίδρυσή της, κύριος στόχος της ήταν η διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, κυρίως συνεδρίων και εκθέσεων, εστιάζοντας στην πολιτιστική, εκπαιδευτική και περιβαλλοντική ανάπτυξη και στη δημιουργία ανταλλαγών τεχνογνωσίας.

Η EuroΜare διοργάνωσε από το 1994 έως το 1997 στον Πειραιά (Ελλάδα), το Ρότερνταμ (Ολλανδία) και Μπέρμιγχαμ (Ηνωμένο Βασίλειο), το EuroΜare Forum το οποίο αφορούσε την προώθηση συνεργασίων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο και επικεντρωνόταν στο τομέα της θαλάσσιας τεχνολογίας και συμβουλευτικής περιβάλλοντος για λιμάνια. Το EuroΜare Forum χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Γενική Διεύθυνση XXIII (Επιχειρήσεων και Τουρισμού), και ακολούθησε τους κανόνες του προγράμματος Europartenariat, ως η πρώτη εκδήλωση Partenariat στην Ευρώπη. Επομένως η EuroΜare υπήρξε μεταξύ των πρώτων εταιρείων στην Ευρώπη με που διαχείριστηκε επιτυχώς Partenariats και από τότε διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε αυτό το είδος των εκδηλώσεων.

Το έτος 2013 η EuroMare ανέλαβε σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, (Π.Σ.Α.Τ.) την διοργάνωση της Art-Athina, Διεθνής Συνάντησης Σύγχρονης Τέχνης, μία από τις μακροβιότερες έκθεσεις σύγχρονης τέχνης, στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο και σημαντικότερο ετήσιο εικαστικό γεγονός στην Ελλάδα. Προσελκύει ετησίως πάνω από 40.000 επισκέπτες και φέρνει κοντά σημαντικές Ελληνικές και ξένες αίθουσες τέχνης, πολιτιστικούς φορείς, επιμελητές, συλλέκτες, καλλιτέχνες και κριτικούς τέχνης. (www.art-athina.gr).

Η διοργάνωση της Διεθνής Συνάντησης Σύγχρονης Τέχνης, Art-Athina 2013 & 2014 εντάχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2007-2013” (ΕΣΠΑ) με κωδικό MIS 377317.

‘Ολοι οι συνεργάτες της EuroMare διαθέτουν μεγάλη εμπειρία, κατάρτιση και τεχνογνωσία στη διαχείριση έργων και η εταιρία διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση μιας πετυχημένης διεθνούς εκδήλωσης ή και την υλοποίηση απλών ή σύνθετων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία EuroMare είναι πιστοποιημένη από την TUV HELLAS, με Διαχειριστική Επάρκεια σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 : 2008 για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα.

Ικανοποιεί ως δικαιούχος της απαιτήσεις για την Διαχειριστική Επάρκεια σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο και τους οδηγούς εφαρμογής:

ΕΛΟΤ 1431-2:2008, Επίπεδο 1 (Οργανισμός Υλοποίησης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Υπηρεσιών)

ΕΛΟΤ 1431-3:2008 (Οργανισμός Υλοποίησης Συγκεκριμένων Δράσεων με Ιδία Μέσα)

Για το Πεδίο Εφαρμογής: Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσίων στον Τομέα της Οργάνωσης Εκδηλώσεων.

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Αικατερίνη Σάλιαρη: Πρόεδρος

Ειρήνη Αβούρη: Γενική Γραμματέας

Χρυσούλα Τσιτούρη: Ταμίας

Επικοινωνία

info@euromare.eu

Έδρα: Σωκράτους 3, Αθήνα 105 52

Τηλ: 210 92 21 254

Φαξ: 210 92 21 589
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ:

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 05 - MA/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ Art – Athina 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 05 - MAΙΟΥ 2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ArtAthina 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις α) Την απόφαση του ΔΣ της ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ με πρακτικό Νο 76/10.11.16 για την προκήρυξη της εν λόγω πρόσκλησης β) Του ΣΔΕΠ 1429:2008 (έκδοση 1/3/12)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Μίσθωση Ακινήτου για την έκθεση Art-Athina 2017 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
·               Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000) πλέον ΦΠΑ.
·               Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Τεύχος Προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
·               Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα της εταιρίας ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ www.euromare.eu
·               Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/12/2016 ημέρα Τρίτη επί της οδού Σωκράτους 3 105 52 Αθήνα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται.
·               Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημέρας διεξαγωγής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
·               Ο πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία συστήνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ. Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή πρότασης με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης των προσφορών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ
·               Πληροφορίες παρέχονται από τη ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ (ταχ.Δ/νση: Σωκράτους 3, 105 52 Αθήνα, Πληροφορίες: Αικατερίνη Σάλιαρη, Τηλέφωνο: 210 92 21 254, Fax: 210 92 21 589, Εmail : info@euromare.eu

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕΑικατερίνη Σάλιαρη
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ Διεύθυνση Αναθέτουσας: Σωκράτους 3, 105 52 Αθήνα, Τηλ. : 210 92 21 254,
Φαξ : 210 92 21 589

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
H ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ είναι Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με διακριτικό τίτλο (EuroMare), καταστατικό της οποίας συντάχτηκε την 1η Μαίου 1994 με αριθμό καταχώρησης 14557/94, στα βιβλία εταιρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποιήθηκε την 9η Απριλίου 2012 με αριθμό 6799/2012 στα βιβλία εταιρείων του Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποιήθηκε την 17η Δεκεμβρίου 2013 με αριθμό 2550/2013 στα βιβλία εταιρείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στη διοργάνωση Διεθνών ή αποκλειστικά Ελληνικών εκδηλώσεων με θέμα τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση, τον Τουρισμό, το Περιβάλλον και γενικότερα την ανάπτυξη. Οι δράσεις και προγράμματα αναπτύσσονται σε συνεργασία με Δημόσιους Φορείς, Πανεπιστημιακά και Επιστημονικά Ιδρύματα και Διεθνής Οργανισμούς. Διαχειρίζεται και συμμετέχει σε κοινοτικά προγράμματα.

3. ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ προσκαλεί για την συμμετοχή σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Μίσθωση Κτιρίου για την πραγματοποίηση της έκθεσης Art-Athina 2017 που θα πραγματοποιηθεί τον Mάιο 2017, σύμφωνα: α) με την απόφαση του ΔΣ της ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ με πρακτικό Νο 76/10.11.16 β) Του ΣΔΕΠ 1429:2008 (έκδοση 1/3/12)

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κριτήριο Κατακύρωσης είναι η Χαμηλότερη Τιμή.

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000) πλέον ΦΠΑ.

6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προκειμένου να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες της έκθεσης Art-Athina 2017 απαιτείται κτήριο με εμβαδό περίπου 8.000 m2. Το προς ενοικίαση ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, να εξυπηρετείται ικανοποιητικά από μέσα μαζικής μεταφοράς, να διαθέτει χώρους λειτουργικούς και επαρκείς σε χωρητικότητα, εύκολα προσβάσιμους για τους επισκέπτες, κυρίως για ΑΜΕΑ, να διαθέτει κτηριακές εγκαταστάσεις με τη μέγιστη αξιοποίηση χώρων για τους εκθέτες. Θα προτιμηθεί κτήριο με άμεσο φυσικό φωτισμό, και χώρους στάθμευσης όσο το δυνατόν περισσότερους.

Η Μίσθωση του κτιρίου θα είναι τον Μάιο του 2017 (από 6 έως 7) ημέρες.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημέρας διεξαγωγής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.8. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί.

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους για την μίσθωση ακινήτου έως την 20/12/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους με τους εξής παρακάτω τρόπους:
1.             Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@euromare.eu
2.             Με Fax τηλ: 210 92 21 589
3.             Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους
4.             Ταχυδρομικά ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ.
Όλες οι προσφορές αξιολογούνται από Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιόλογησης (ΕΔΔΑ) και έχουν ισότιμη ισχύει ανεξαρτήτως του τρόπου αποστολής τους.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ Σωκράτους 3, 105 52 Αθήνα, θα υποβάλλουν τις προσφορές τους μέσα φάκελο και θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία φορέα που διενεργεί την πρόσκληση, τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», το αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα στοιχεία του αποστολέα.

10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με την υπογραφή της σύμβασης θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μέρος του συνολικού ανταλλάγματος όπως συμφωνηθεί βάση σύμβασης και η εξόφληση όλου του ποσού, θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή του χώρου. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικού λογαριασμού που θα υποδείξει ο Ανάδοχος.

11. ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο ανάδοχος που θα προκύψει είναι υποχρεωμένος να υπογράψει τη σύμβαση η οποία θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης και θα περιέχει όσους πρόσθετους όρους κριθεί ότι την διευκρινίζουν. Η διάρκεια της σχετικής Σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, άρχεται από την υπογραφή της έως και την αποξήλωση της έκθεσης Art-Athina 2017.

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να τη μονογράψει και να τη σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Με την υποβολή της προσφοράς θωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους της παρούσας διακήρυξης.


13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, αφού λάβει υπόψη της τα στοιχεία των οικονομικών προσφορών, αξιολογεί με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί το ισόποσο της οικονομικής προσφοράς μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψήφιων αναδόχων, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα από τη προκήρυξη κριτήρια, διενεργεί σχετική κλήρωση για την τελική ανάδειξη του αναδόχου.
Το πρακτικό της ανάδειξης του αναδόχου και της τελικής κατάταξης των Προσφορών, αποτελεί και την εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο της ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ για τις περαιτέρω ενέργειές του.
14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, ως εξής:
α) Κατά της πρόσκλησης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή ή την διενέργεια της πρόσκλησης ως προς τη διαδικασία παραλαβής των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ίδιας της πρόσκλησης.
γ) Κατά της διενέργειας της πρόσκλησης έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το ΔΣ του φορέα και εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής ενστάσεων θεωρείται απαράδεκτος. Αρμόδια Δικαστήρια για τη δικαστική επίλυση τυχόν ανακυπτουσών διαφορών είναι αυτά των Αθηνών.

15. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σε καμία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες.

16. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ www.euromare.eu τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού.

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ
Αικατερίνη Σάλιαρη
Πρόεδρος Δ.Σ.